سیاسی- فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی

حمله به نمایندگان پایانی ندارد چون همواره نهادپارلمان محل تداخل منافع و نزاع جریان های سیاسی است. روندنقدها و حملات به نمایندگان طی روزهای انتصابات  شتاب بیشتری می گیرد تادر هماوردی منازعات سیاسی یکی پیروز شود واین رسانه است که محل انعکاس مواضع دو طرف ماجرا می باشد..

 نمایندگان زمانی خوب هستند که برای شخص من ،گروه من ، شهرمن منفعتی داشته باشند وگرنه ناکارآمد ، ضعیف و غیرموثر هستند.سیاه یا سفید دیدن ، ملاحظات فردی و منفعت طلبانه  موجب تحلیل نادرست در باره جایگاه نمایندگان می شود. نمی خواهم بگویم که تمام رفتار ، کردار، کنش  وواکنش نمایندگان پیرامون وقایع  و تحولات محیطی صدرصد درست و خالی از اشکال است اما عقلانیت و انصاف ایجاب می کند در قبال یک پدیده یا حادثه جوانب احتیاط و اعتدال را مدنظر قرار دهیم.جدااز این هریک از ما بنا بر اطلاعات ،منافع ، تعلقات سیاسی و جغرافیایی نسبت به یک موضوع سوگیری و ذهنیت داریم و مفاهیمی مانند منافع ملی ، امنیت ملی ، سرمایه اجتماعی ، ثروت ملی و مصالح ملی درالویت «پسامنافع فردی» و گروهی قرار می دهیم. جامعه افراط و تفریط ما با« منطق فازی» ناسازگارهست وهمه چیز را« باینری» یا دودویی می بیند.درحالی که گفتمان اعتدال خارج ازمظروف سیاسی خود ریشه در منطق فازی داردیعنی بین صفرتا صد بی نهایت گزاره رادرخودجای می دهد.

دموکراسی غیرحزبی و پارلمان شهرستانی نمایندگانی را بخودمی بیند که ملغمه ای از اندیشه های سیاسی و فکری آن را احاطه کرده و تازمانی که مجلس از دل نظام حزبی بیرون نیاید شرایطی بهتراز این نخواهیم داشت.

نگارنده این سطور به عنوان فردی که طی سالها ی متمادی باکنشگران مختلف علمی ، اجرایی ، فرهنگی، مذهبی ، رسانه ای،  ،سیاسی واخیرا پارلمانی زیست ،مجالست  و همکاری فراوانی داشته حسب برخوردها ، انتقادات  و حملات د یواری کوتاهتر از نمایندگان ندیده است به نحوی که کانه  همه مقدرات این کشور بدست 12 مرد بهارستانی مازندران است و لاغیر!حال آنکه اینان منتخب و مظهرتبلور اراده یکایک ما هستند وضمن انتقاد سازنده به حمایت ،انگیزش و همکاری احتیاج دارند.

محیط پارلمان و کار نمایندگی در شهرستان ها بسیار حساس ،پرفشار و سخت بوده ،تصمیم گیری و تنظیم متغیر های مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ، حقوقی بخاطربازیگران پرشمارکه دارای تداخل منافع و تضا د سیاسی هستند امری دشوار وسنگین است. در نظام اداری و سیاسی کشورما هماهنگی بین دو معاون در یک سازمان پرمشقت هست چه برسد به نمایندگان چند شهر و هماهنگی با قوای دیگر.

دوباره تکرارمی کنم قصدم از این وجیزه دفاع مطلق یا بی عییب ندانستن برادرم !یا سایر نمایندگان نمی باشد بلکه معتقدم نمایندگان به عنوان خبرگان و نخبگان منتخب ملت سزاوار این همه کم لطفی نیستندهرچند که نقد عملکرد و مواضع آنها را ضروری می دانم .اما متاسفانه بعضا حسب مجادلات سیاسی و منویات شخصی براحتی سرمایه های اجتماعی خود را چوب حراج میزنیم.به سرباز خط مقدم دفاع از منافع استان نیش می زنیم و اورا با انتقاداتی غیرمنصفانه خسته می کنیم و برای تصاحب جایگاهش کشتی منافع و مصالح استان را سوراخ می کنیم.سدراه اقداماتش می شویم و بعضا مغرضانه با اوبرخورد می کنیم!.در صورتی که اخلاق و انصاف تجویزحکم دیگری را می سزاید!

خوشبختانه قاطبه نمایندگان استان به عنوان ظرفیتی ملی مشغول خدمت و تلاشندو بیشترین تلاش را برای حداکثرسازی منافع استان بکارمی بندند.لذا با توجه جایگاه و نفوذ نمایندگان شایسته است نویسندگان و فعالان سیاسی برمدارتعامل و زیست همگرایانه پافشاری نمایند.

در موضوع عزل و نصب ها و نظام انتصابات مباحث پرشمارحقوقی و سیاسی وجود دارد که هیچگاه به نقطه پایدار و تعادل نخواهد رسیداماپاسخ به این پرسش سازنده خواهد بود که آیا نماینده به عنوان مظهر تبلوردفاع از منافع موکلان خود نباید در بکارگیری مدیران اظهارنظر نماید. اگر مدیرکلی خدای نخواسته بخواهد مناسبات ناموجهی را در انتصابات دخالت دهد نماینده چه واکنشی نشان دهد؟

براساس قانون و ملاحظات حقوقی و سیاسی رابطه متقابل مجلس و دولت چنان پیچیده است که نمی توان اصل تفکیک قوا را براحتی در زمین اجرایی و سیاسی پیاده کرد. آیا می شود فرماندارراه خودش را برود و نماینده مسیر دیگری طی کند!؟ و مثال های فراوانی ازاین دست. لذا در کنار اصل تفکیک قوا اعتبار سیاسی مجلس ایجاب می کند دولت و مجلس  رابطه حسنه ای با یکدیگر داشته باشد. مقایسه تطبیقی رابطه بین  دولت احمدی نژاد با مجلس  و دولت اعتدال با پارلمان نهم  سند ی متقن و نزدیک بر داوری ماست.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم آذر 1393ساعت 15:22  توسط ایرج نیازآذری | 

در استقبال از پیشنهاد معاون سیاسی استاندار

برگزاری" هفته فرهنگی" شهرستان های مازندران شوق آفرین است

هریک از شهرهای مازندران دارای خرده  فرهنگ ها ، آیین ها و رسم های ماندگاری هستند که هویت بومی و محلی  مازندران متاثر ازآنهاست.خرده فرهنگ ها و آیین های بومی و محلی یکی از مولفه های مهم مانایی و استواری فرهنگی هستند که میراث معنوی ما را نیز شامل می شود.

توسعه صنعتی و زندگی شهری  برخی از خرده فرهنگ ها را به حاشیه رانده وبعضی را به فراموشی، لیکن فرهنگ های بومی و محلی همواره موجب همبستگی ، نشاط ، همگرایی  و توسعه فضائل اخلاقی بوده که بازتولید و زایش مجدد آنها متناسب با شرایط و ذائقه های امروزی عامل اثربخشی و پویایی فرهنگی جامعه می گردد.

وقتی سخن از فرهنگ یا فعالیت فرهنگی به میان میآید  نباید آن را در حد یک مناسبت تقلیل داد بلکه به اثرات و پیامدهای بعدی آن نیزتوجه داشت. چرا که فرهنگ اساس و شالوده هر جامعه است و پیشرفت هرکشور به توسعه فرهنگی آن وابسته است.فرهنگ در جزء جزء زندگی فردی و اجتماعی ما حضور دارد و در صورت تقویت بنیه های فرهنگی  است که جامعه به صلاح و رستگاری میرسد.

فرهنگ  مشاغل ،کارو خدمت ، رانندگی ، پوشش ، معاشرت ، سیاست ورزی ، تغذیه ، درمان ، شنیدن و گوش دادن ، مطالعه، زندگی ، همسایه داری و..... به آداب و اصولی نیازمند است که ریشه در گذ شته ، سنن وسبک زندگی ما دارد.

در خبرها آمده بودکه معاون فاضل و فرهیخته سیاسی و اجتماعی استانداری مازندران  پیشنهادکرد هفته فرهنگی شهرستان های مازندران برگزار شود. این پیشنهاد شوق آفرین مایه بهجت و سروراهالی فکر و فرهنگ شد.و صد البته موجب زایش خلاقیت های فرهنگی و هنری در دیار علویان.

موسع بودن حوزه فرهنگ  و فراوانی فعالان فرهنگی این نوید را خواهد داد که در صورت  سیاست گذاری و برنامه ریزی درست و عالمانه شاهد بسط و رونق  شادی و نشاط در جامعه خواهیم شد. جامعه  خسته و آسیب دیده اجتماعی ما به نشاط معنوی و شادی فرهنگی نیازمند است و اکنون فرصت خوبی برای مطالعه ، طراحی و برنامه ریزی برای برگزاری "هفته فرهنگی "می باشد.

هفته فرهنگی شهرستان های مازندران رقابت سالم  فرهنگی ، تولید آثار و کالاهای فرهنگی ، معرفی نادیده ها و ناگفته های فرهنگی و هنری ، تقویت و بازتولید سنت ها و خرده فرهنگ های بومی و محلی و بسط نشاط اجتماعی را در پی خواهد داشت.

اگرچه مناسبت «14 آبان » به عنوان «روز مازندران» هنوز بطور جدی مورد توجه کنشگران فرهنگ و هنر مازندران قرار نگرفت اما این قلم امیدوار است «هفته فرهنگی مازندران» و «هفته فرهنگی شهرستا ن های مازندران » رونق و نشاط فرهنگی و اجتماعی مطلوبی در استان بدنبال داشته باشد.

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم آبان 1393ساعت 10:16  توسط ایرج نیازآذری | 

موضوع کمیت و کیفیت اطلاع رسانی دولت تدبیر امید در دو سطح ملی و محلی طی یکسال اخیر مسئله و دغدغه بسیاری از روحانی خواهان گردیده ودر محافل و مقالات مختلف این نگرانی مطرح شد وحتی اعتراف شخص رییس جهمور مبنی بر کاستی های دولت درامر اطلاع رسانی و فراوانی رسانه های مخالف و منتقد دولت را نیزبسیار شنیده ایم.در استان مازندران هم این قاعده پابرجاست اگرچه تمهیداتی در قالب  شورای اطلاع رسانی استان صورت پذیرفت امامتاسفانه در حد احکام انتصاب و صورتجلسه بالاتر نرفت!.از طرفی عموما از روابط عمومی ها انتظار اتخاذ تمهیدات داریم حال که بطور مشخص روابط عمومی استانداری با انبوهی از وظایف و البته کمبود امکانات و نیرورنج می برد و نباید امرمهم وگسترده اطلاع رسانی در حدمدیریت روابط عمومی تقلیل یابد.چه آنکه ارتباطات و اطلاع رسانی باید به عنوان یکی از راهبردهای اصلی هرسازمان در بالاترین سطح سازمانی  موردتوجه جدی قرارگیرد.

 اطلاع رسانی و اطلاع یابی اشکال، اقسام  ،اهداف ، مسائلو رویه های مختلفی دارد که بسته به زمان ، شرایط و مخاطب ابزارو شیوه خاص خودرا می طلبد.وقتی سخن از اطلاع رسانی یا اطلاع یابی  می شود فقط در خبر رسانی خلاصه نمی شودبلکه  حضور یک مسوول در یک روستا یا مرکز تولیدی می تواند نقشی دوسویه داشته باشد یا برپایی یک نمایشگاه پیام فرست مناسبی برای  اهداف مد نظر ایفانماید.

براین اساس شایسته است جدا ازگلایه های روزمره و دعواهای تمام نشدنی خبر نگاران و روابط عمومی ها از یکدیگرباید سطح بالاتری از مسائل حوزه اطلاع رسانی را مد نظر قراردهیم با این پیشنهادکه   درصورت اصلاح ساختار و تفکیک و انتزاع بخشی از وظایف روابط عمومی وبا تشکیل مدیریت مستقل " اطلاعات و اخبار"  نظام اطلاع رسانی در ستاد استان سامان مناسبتری بخود بگیرد. انسجام در اطلاع یابی ، پردازش و اطلاع رسانی، طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاع رسانی تحت "وب"، انتخاب "سخنگو" برای استانداری  و راه اندازی "پایگاه اطلاع رسانی دولت در مازندران"  می تواند موجب توسعه و تقویت  نظام اطلاع رسانی استان شود. مراد این قلم اخبار استانداری نیست بلکه این پیشنهاد معطوف به کل استان می باشد و طیف وسیعی از اخبار و تحولات استان را شامل می شود.

درحال حاضردولت با این همه تلاش و کوشش و داشتن امکانات نسبتا فراوان نتوانست در بخش اطلاع رسانی درست عمل نماید و متاسفانه صدا ی منتقدان و مخالفان برغم امکانات اندک از صدای دولت رساتر و صریح تر است وباید پذیرفت که اداره کل فرهنگ  و ارشاد اسلامی به عنوان ارگان سازمانی دولت نتواسته انتظارات بحق مخاطبان رادراین بخش برآورده سازد.

با توجه به حجم گسترده اخبار و اطلاعات استان ،تعددجلسات و سفرها در بخش های مختلف و شرکت مدیریت روابط عمومی در برنامه های مختلف نباید همه انتظارات را متوجه روابط عمومی استانداری بنما ییم و اگرستاداستان دارای سیستم اطلاع رسانی یکپارچه ، مستقل ، کارآمدو متمرکزبا اختیارات و امکانات مناسب و حرفه ای باشد می توان به تقویت اطلاع رسانی و تامین نظر رسانه ها و سایر مخاطبان امیدواربود.

درحال حاضر اطلاع یابی و اطلاع رسانی ، تحلیل و پردازش اخبار و تحولات مختلف سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی  بخش اقل اقدامات ارتباطی مسوولین استان است و همین بخش هم با کمبود امکانات و نیروی خبره مواجه می باشد. اگراطلاع رسانی اهمیت دارد که داردباید متناسب با اهمیت آن  ساختار،جایگاه سازمانی ،امکانات  ،نیرو و اعتبار فراهم شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 11:43  توسط ایرج نیازآذری | 

عمومی ترین قرائت  از نقش وزرات اطلاعات جمهوری اسلامی  امنیتی می باشد که این تفسیر در قانون تشکیل این وزارتخانه  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . پیش از تشکیل وزارت اطلاعات در مهرماه 1362فعالیت های اطلاعاتی ، امنیتی و حفاظتی در چند نهاد انقلابی صورت می گرفت که با تلاش گسترده  سیاسی ، حقوقی و اجرایی  فعالیت پراکنده ذیل وزارت اطلاعات متمرکز گردید و این وزرات خانه در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی تاکنون  متناسب با شرایط و مسائل خاص انقلاب منشا خدمات و ماموریت های ارزشمند برای صیانت از دستآورد ها و آرمان های نظام اسلامی بوده است . چه آنکه تعداد ی ازپرسنل خدوم ، ساعی ، انقلابی و ارزشی وزرات اطلاعات در ماموریت های سنگین ، حساس و پیچیده اطلاعاتی و امنیتی جان خویش را در طبق اخلاص نهاده ومظلومانه و سرافرازنه فدایی اسلام و انقلاب شدند. این وزرات خانه همواره مورد تایید و تکریم حضرت امام و مقام معظم رهبری بوده است. و این توجه و تکریم  خود سند افتخار سربازان گمنام امام زمان است.

 این وزرات خانه در طول حیات خود  مثل سایر پدیده های اجتماعی دارای فراز و نشیب هایی بوده اما باور و پندار عمومی  و مردمی از این وزارتخانه معطوف به  ارزیابی  مثبت و قابل تقدیر است. به کارکنان وزرات اطلاعات بواسطه سری بودن کارشان  لقب سربازان گمنام آقا امام زمان  عج الله تعالی داده اند که الحق این نشان زیبنده دلاورانی است که با مجاهدت های خاموش برای حفظ و صیانت از نظام آسایش خود را ازدست می دهند تا آرامش مردم پایدار بماند.

مسائل اطلاعاتی و امنیتی ذاتا طرفداران فراوانی دارد و پیچیدگی ها و حساسیت های امور اطلاعاتی مورد توجه طیف های مختلف جامعه می باشد. اما این روزها گرامی داشت سی امین سال تاسیس وزرات اطلاعات  با مجوعه ایی از فعالیت های فرهنگی و اطلاع رسانی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و از این منظر فعالان سیاسی ، اجتماعی ،اقتصادی  و فرهنگی در نقش ، اهمیت و کارکرد این وزارتخانه  ورود کرده اند.

این قلم  جدا از سایر وظایف و انتظارات از وزرات اطلاعات در افقی استانی و منطقه ای  با توجه به اثربخشی و قدرت نرم وتوان اطلاعاتی ونظارتی این تشکیلات ،خوانشی توسعه گرایانه از نقش وزاتخانه  مذکورمتصور است و انتظار دارد اداره کل اطلاعات مازندران  در روند ها و فرآیندهای توسعه استان ورود معناداری داشته باشد.اگرچه برای افکارعمومی و مردم استان  گزارشی از پیگیری های انجام گرفته بصورت  خبری منتشر نشد و شاید امکان اطلاع رسانی نباشد اما راقم این سطور معتقد است  گزارش ها و تحلیل های کارشناسی وزرات می تواند مقوم توسعه استان باشد.

در تمامی دنیا به نظریات و تحلیل های  سازمان های اطلاعاتی و امنیتی  به عنوان  نهاد مستحکم نظارتی  اهتمام ویژه ای می شود از این رو ظرفیت کارشناسی  و اطلاعاتی این وزارتخانه می تواند در ارائه آمار و اطلاعات بهنگام  برای شتاب بخشی به روند های توسعه  موثر باشد. از سویی دیگر انحراف از برنامه ها و منابع و از دست دادن فرصت های سازندگی که منجر به عقب ماندگی استان مازندران شده است به یک نگرانی و دغدغه  برای مردم ولایتمدار دیارعلویان تبدیل است.که جادارد تشکیلات اطلاعاتی استان  در این خصوص  تلاش  مضاعفی داشته باشند. بی اعتمادی ، هدردادن غنی ترین سرمایه اجتماعی هرنظام است وحفظ این سرمایه  تلاش و مراقبت بسیار می خواهد.

واقعیت این ست که افکار عمومی از نقش کمرنگ و کم اثر نهادهای نظارتی در روندهای توسعه استان  معترضند و امید  دارند سازمان متعهد و حرفه ای  امنیتی  استان و سایر نهادهای نظارتی چون گذشته در راستای  اهداف عالیه جمهوری اسلامی  درتبین " ملی سازی " مشکلات و تنگناهای  استان نزد مقامات کشور تعارف  نداشته باشد .ترسیم دقیق مشکلات ، پایش و پویش مستمرروندهای توسعه ای،  نظارت سیستماتیک و علمی ،طرح فرصت ها و توانمندی های استان ، تکرار و برجسته سازی  مزیت ها و تنگناها ، آینده پژوهی و اجتماعی سازی مسائل جاری استان ،ارتباط موثرو فراگیر با کنشگران توسعه، مطالعه علمی تهدیدات فراروی استان با مشارکت دانشگاهیان از دیگرگزاره ها و مطالبات  مردم شهید پرورمازندران است.

وزارت  اطلاعات به عنوان قوه عاقله نظام اسلامی  که از کارشناسان و متخصصان  مجربی برخوردار است می تواند هدایتگر ومقوم  روند های توسعه  و ناظری امین برای حفظ منابع  و برنامه هادر سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی باشد. وزارت اطلاعات با بکارگیری از دانش و فنون روز می تواند نهادی حرفه ای ،متعالی  و دانش بنیان باشد و با توجه به تهعد والای  سربازان گمنام  حضرت ولی عصر این مهم دور از دسترس  نیست. وزارت اطلاعات  یک وزارتخانه تخصصی ، ملی وفرادولتی است و نباید با آمد و شد دولت ها و تغییرات در مجالس دچار تاثیر گردد. شایسته است این وزارخانه  حساس به عنوان بدنه کارشناسی نظام  عامل همگرایی ملی ، تعمیق برادری ها و وحدت بین فرزندان انقلابی بماند و باشد.

اقدام تحسین برانگیز مدیریت اطلاعات استان در برگزاری همایشی  به همین مناسبت پیام فرست و تریبون  مناسبی برای  بیان مجاهدت های خاموش  و تعامل  هدفمند بین این نهاد انقلابی ودیگر کنشگران توسعه می باشد .درباره  ترتیبات امنیتی منطقه و صورت بندی های اطلاعاتی خاورمیانه ، انتظارات و مجادلات گروه ها و جریان های سیاسی ، همچنین سایر خدمات ، ماموریت ها و اقدامات وزارت اطلاعات  ، روزشمارو عناوین مختلفی که به  مناسبت سی امین سال تشکیل آن منتشر گردیده مباحث و مطالب قابل ذکر و نقد وجود دارد که تحلیل و انتشار آن را به مجالی دیگرمی سپارم. ایرج نیازآذری ،روزنامه نگار وکارشناس  ارشد مطالعات منطقه ای

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم مهر 1393ساعت 16:56  توسط ایرج نیازآذری | 

برگزاری همایش  بین المللی فرصت های سرمایه گذاری  در مازندران با حضور رییس مجلس شورای اسلامی  و حضور عالی ترین عضوکابینه دولت تدبیر و امید در مرکز استان با شرکت در چند برنامه فرهنگی ، اجتماعی ، اداری و اجرایی و همچنین افتتاح چند پروژه ملی و تحسین برانگیز شهرداری ساری اخبار امیدوارکننده و شوق آفرینی از روندهای توسعه در استان مازندران می دهد که خوشبختانه بازتاب ملی فراوانی بدنبال  داشته است.

براساس آنچه که رییس  مازندرانی قوه مقنه در همایش فرصت های سرمایه گذاری اشاره کرد استان مازندران  از قابلت های ارزشمندی برای توسعه برخورداراست که مدیریت توسعه گرای استان با درک درست از این ظرفیت ها تلاش دارد آنها را به فرصت های سازنده و تعالی بخش تبدیل نماید.

بی شک مساعی ارزش آفرین و تحول گرایانه استاندار مازندران و مجوعه همکاران خدوم ایشان ریل گذاری مناسبی جهت شتاب بخشی به روندهای توسعه استان مازندران است. چه آنکه می دانیم پیش نیاز توسعه مجموعه ای از سیاست ها ،برنامه ریزی ها و مطالعات راهبردی می باشد که هم اکنون در استان مازندران اتفاق افتاده است.و بزودی شاهد انعقاد تفاهم نامه سرمایه گذاری در استان خواهیم بودوکلید دولت تدبیر و امید یکی پس از دیگری قفل  تولید و توسعه را می گشاید  و مازندران را در مسیر پیشرفت و توسعه رهنمون می سازد.

همایش اقتصادی و سرمایه گذاری در مجتمع نفت محمودآباد که بصورت گسترده و قابل تقدیر در رسانه ملی و سایر رسانه های کشوری منعکس گردید نمایشگاه ملی سازی توانمندی های استان مازندران بود که بخوبی توسط مقامات استان رونمایی شد.

خبر دوم هفته گذشته مازندران حضور رحمانی فضلی وزیر کشور توسعه خواه کابینه به مرکز استان بود. چه آنکه  جناب وزیر با استماع سخنان امیدوار کننده نمایندگان مجلس ، رییس دستگاه قضای مازندران ، عضو موثر مجلس خبرگان و امام جمعه موقت مرکز استان در باره تعامل ، خدمت گزاری و تلاش بی قفه استاندار جهادی و همکاران ساعی ایشان خشنود از انتخاب ربیع فلاح به تهران برگشت تا گزارش خوبی به هیات دولت ارائه نماید. تا رییس جمهور محترم را برای سفر کاروان تدبیر و امید به مازندران ترغیب نماید.

تحسین وزیر کشور از روندروبه رشد استان مازندران این پیام را دارد که استاندار توسعه محور می تواند همانی باشد که رییس جمهور اندیشمند در آیین نمادین آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها از مدیرانش می خواهد.

اگر خوانش دکتر تقی آزاد ارمکی جامعه شناس شهیر کشورمان از رویکرد دکتر روحانی در باره سیاست داخلی را در سرمقاله روزنامه شرق ملاحظه کرده باشید در خواهید یافت که اراده رییس جمهور محترم علاوه بر سطح ملی در سطح استانی نیز تبلوریافت. چون دولت بنا دارد فارغ از سیاست ورزی به امهات نیاز های مردم بپردازد و اینگونه امید را با تدبیر به جامعه برگرداند.

برای خالق گفتمان اعتدال،  رفاه عمومی  ازقبیل امنیت ، بهداشت و سلامت ، اشتغال ، مهارتورم  و رونق اقتصادی اولویت بیشتری بر سایر گزاره های  داخلی دارد.و مردم روز به روز اعتماد بیشتری به دولت  پیدامی کنند و از انتخاب خود در 24 خرداد 92 خرسند هستند.

در سطح استانی علیرغم همه تنگ نظری ها و تنگناها تلاش استاندار، نمایندگان مجلس ، شوراهای اسلامی ، اتاق بازرگانی ، کارآفرینان ، فعالان اقتصادی ،کشاورزان و دستگاه های اجرایی  معطوف به اراده رییس جمهور محترم می باشد که گزارش مبسوط و شوق آفرین دکتر فلاح و نمایندگان در نهمین جلسه شورای اداری مازندران  در حضور وزیر کشور موید همین ادعاست.

گزارش امیدوارکننده در همگرایی و همدلی مقامات استانی به محوریت استاندارتلاشگر، شتاب بخشی به پروژه های عمرانی ، ایجاد انگیزه در فعالان بخش خصوصی ، به حرکت درآمدن چرخ تولید، ملی سازی مسائل استان ، دیده شدن سیمای واقعی مازندران نزد دولتمردان، گسترش مبادلات و همکاری های بین المللی، بهبود شاخص های بودجه و ضرایب اعتباری ، حمایت از طرح های عمرانی شوراها و شهرداری ها ، همه و همه ازشادابی و نشاط اجرایی استان خبر می دهدو این امر مرهون درک واقع گرایانه  تمامی کنشگران توسعه است که اگر باهم باشیم فردایی بهتر در انتظار ماست!

اکنون که در آستانه تدوین بودجه سال 94و برنامه ششم توسعه هستیم ضرورت دارد با وحدت گفتمانی و ملی سازی مطالبات و مسائل استان تلاش کنیم سهم بیشتری از بودجه سال آینده نصیب مان شود . بودجه اگرچه سندمالی سنواتی کشور است اما به لابی و حمایت همگانی برای حداکثرسازی احتیاج دارد.امیداست آیند و روند مقامات ملی بتواند سیمای واقعی مازندران را در همه جوانب بخوبی ترسیم نماید. ایرج نیازآذری / مشاور اجرایی ،رسانه ها و ارتباطات رییس دانشگاه مازندران

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم مهر 1393ساعت 12:46  توسط ایرج نیازآذری | 

پایان اولین سال مدیریت دکتر ربیع فلاح بر استانداری مازندران مستمسکی برای نقد و ارزیابی مقام عالی استان  در رسانه ها و محافل سیاسی مازندران شده است . راقم این سطور ضمن اینکه  ارزیابی  فردی هر مدیری را بر اساس شاخص های سازمانی امری معقول می داند اما نگاه دیگری به این موضوع دارد. وقتی سخن از ارزیابی افرادی چون  استاندار ، نمایندگان یا سایر مسولان می شود بلافاصله  از نقش آنها در توسعه  یا میزان موفقیت برنامه های کاری آنها صحبت می شود. به عبارتی افراد و مقامات محور ارزیابی برای توسعه یافتگی یا ناکارآمدی قرار می گیرند و جامعه با نمره دادن  به اشخاص در مقام داوری برمی آید تا جائیکه سرنوشت یا مقدرات یک استان یا شهر را بدست یکنفر گره می زنند!.

اما به اعتقاد این قلم  ارزیابی افراد و سازمان ها بدون در نظر گرفتن مسائل ساختاری، قوانین و مقررات،سطح و میزان اختیارات ،موانع و محدودیت ها، برنامه ها ، منابع و مقدورات، شرایط محیطی و زمانی ونحوه تعامل سایر نهادها و گروهای تاثیر گذار ذی مدخل قضاوت کامل و جامعی نخواهد بود.

هرچند مهارت ها و توانایی های فردی در موفقیت های سازمانی و تحقق برنامه ها موثر است اما نمی توان به سلسله مراتب ملی ،ساخت سازمانی ، روندهای قانونی، عوامل ساختاری ، مسائل فرهنگی، نقش منابع  مالی وانسانی وسابقه اقدامات و شرایط بی توجه بود.

فقدان حزب و نبود تشکیلات مدنی منسجم و موفق ،تضادها و اختلافات مبنایی بین کنشگران توسعه ،  تعارضات حقوقی و سیاسی در سطوح کلان کشور درفهم و ادراک مبانی توسعه ، فردگرایی ، عدم مشارکت جدی نخبگان ،موانع تاریخی، مشکلات فرهنگی، فقدان الگوی مشخص برای توسعه  از عوامل موثر ناکارآمدی بر روند های توسعه محسوب می شود که سطح خرد و منطقه ای را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

اینکه در چنین ساخت سازمانی ،حقوقی ، ساختاری  و زمین ناهموارسیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی  علیرغم کمبود ها انتظار داشته باشیم تنها یک فرد شق القمر کند پر بیراه رفته ایم و اساس قضاوت  مبنای نادرستی  دارد و شایسته است واقع بین باشیم  و مطالبات خود را عقلایی کنیم.

مثلا با این همه پروژه عمرانی نیمه تمام  و کمبود اعتبار چه باید کرد؟آیامی توان براحتی کارمندان ناکارآمدرا اخراج کرد ، با فشارو نفوذ بازیگران قدرتمند سیاسی صاحب جایگاه قانونی چگونه رفتار شود. مطالبات و مشکلات انباشته شده را چگونه پاسخ گفت ، مزاحمت های سیاسی مخالفان و منتقدان را چطور مدیریت نمود.سهم خواهی اطرافیان و دهها معضل و مشکل ریز و درشت دیگرروند حرکت توسعه واقدامات یک مدیریت کارآمد را بشدت کند می سازد.

با این سطح از تحلیل  می خواهم بگویم هر فرد دیگری در کشور ما در مناصب اجرایی  مسولیت بگیرد شاخص های کمی و کیفی  استانداردی برای قضاوت عملکردش وجود ندارد. مثلاهمین اصحاب رسانه که  توانایی های کلامی استاندار فعلی را نقد می کنند منتقد سخن درمانی استاندار قبلی بودند!

فراموش نکنیم  اصرار بر برنامه خواستن از افراد در صورتی که نظام تصمیم گیری بر اساس اصل تفکیک قوا تابع مجموعه ای از ضوابط و مقررات قانونی  انجام می شود بازهم ارزیابی درستی نمی باشد.چه آنکه به حکم قوانین و اسناد بالادستی  روند برنامه نویسی ، برنامه ریزی و مراجع تصویب کننده برنامه در سطح ملی می باشد و شهرستان ها و استان ها تابع روند های کشوری هستند و لازم نیست افراد دارای برنامه باشند بلکه استانداران  یا سایر مدیران مجری برنامه های مصوب قانونی و سازمانی هستند.

اما نقش استانداران با توجه به اختیارات و مجموعه تشکیلات ، منابع، امکانات و فرصت هایی که دارند نقش مهم و بسزایی در جهت گیری ، هماهنگی،  سازماندهی ،روان سازی و تسریع در فرآیند های امورمی باشد.

بدون شک  شخصیت و بنیان های فکری، فرهنگی ، دانشی ،تجارب و مهارتهای فردی استانداران، گروه همکاران ، حامیان سیاسی ، قدرت بازیگران منطقه ای ، فرهنگ قالب محیطی ،اقتضائات زمانی در تحقق کار ویژه ها و ضریب موفقیت یا ناکامی آنها موثر می باشد.

اما با این شرایط  مازنی های دوستدارگفتمان اعتدال از استانداربا تجربه دولت تدبیر و امید انتظار دارند درملی سازی مسائل و مشکلات استان لابی کند، سطح تعامل با سایر کنشگران توسعه را افزایش دهد، به نهاد سازی و استفاده از ظرفیت های ملی اهتمام نماید و در حداکثرسازی منافع استان به جد بلیغ بکوشد. روحانی خواهان  شایسته انگیزش  و تحرک بیشتر و علمی تر در پیشبرد امور هستند و از نماینده عالی دولت مصرانه انتظار تحقق برنامه های شیخ دیپلمات را دارند.

این قلم در یکسالگی استانداری دکتر ربیع فلاح جلودار ضمن آرزوی توفیق برای ایشان ومساعی سایر همکاران خدوم  برای موفقیت و بهروزی همه کارگزاران نظام اسلامی دعا می کنم و انتظار دارم نقد درون گفتمانی و ارزیابی اقدامات یکساله خودرا به معرض داوری نخبگان بگذارد.

درپایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که یکدست صدا ندارد و با یک گل هم بهار نمی شود پس همگان باید با مشارکت و همکاری در توسعه استان سهیم باشند و همه صاحب منصبان ،نهادها ، گروه های مرجع ،نخبگان ،رسانه ها ، دانشگاهیان و آحادمختلف جامعه برای توسعه استان همدل و هم صدا باشند.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393ساعت 12:46  توسط ایرج نیازآذری | 

مرکز پژوهش و توسعه  دفتر ارتباط مردمی حسین نیازآذری نماینده مردم شریف بابل در مجلس شورای اسلامی طی اقدامی ابتکاری مدیران و کارشناسان بابلی ادارات کل استان مازندران را جهت هم اندیشی فراخوان کرد.

محمدعلی عباسی فیروزجاه  رییس دفتر ارتباط مردمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هدف از این نشست را استفاده از ظرفیت های فکری ، دیدگاه های کارشناسی و تجارب اجرایی  مدیران و کارشناسان بابلی  در روندهای توسعه حوزه انتخابیه و رهیافت پارلمانی اعلام کرد.

وی از همه مدیران و کارشنان دعوت کرد در این هم اندیشی شرکت نمایند.

شایان ذکر است این نشست  ساعت 17 روز چهارشنبه نوزدهم شهریور در سالن اجتماعات شرکت مخابرات مازندران واقع در خیابان مدرس بابل برگزار می شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم شهریور 1393ساعت 9:37  توسط ایرج نیازآذری | 

نیمه شهريور اولين سال دوره چهارم شوراي اسلامي شهر و روستا به پايان رسیدو سال دوم شوراها با رقابت توام با اختلاف بعضا شدید بر سر انتخاب هیات رییسه شروع شده است. اگر شوراها را فعال ترين و گسترده ترين نهاد مدني برخاسته از راي مردم بدانيم. صورت ظاهر دموكراسي را در تعيين حق سرنوشت در محدوده شهري به عينه مي بينيم. در ارزيابي كاركرد قانوني شوراها و عملكرد جاري آنها تعارض هايي را شاهد هستيم كه عملاً در تضاد و تعارض با اراده قانون گذار مي باشد. فقدان جامعه حزبي شوراهايي را توليد كرد كه اعضاي آن فاقد همگرايي ، تداخل در منافع ودارای تضادهای دامنه دار هستند. کشمکش موجودبرسر انتخابات داخلی شوراها مصداق بارز تیتر این یادداشت است.اگر در دوره اي يا در شهري يك هماهنگي و همگرايي حداقلی  بين اعضاي شورا وجود دارد را نمي توان به كل نهاد شورا ها  درکشورتعميم داد.

هم اكنون اكثريت شوراها باتعارض هاي رفتاري و عملكردي مواجه هستند آنها هنوز نتوانسته اند كه يك" تيم هماهنگ" باشند يا بدلايل مختلف امكان  كارگروهي ندارند .ودر نمایش سیمای  پارلمان محلی موفق نشدند.

متاسفانه چون خاستگاه و پايگاه راي اكثريت شوراها مبتني بر اراده شخصي ، محله اي و غیر حزبی یا حداقل غیر لیستی بوده است در ادامه كار با پارادوكس رفتاری و عملکردی مواجه شدند.

هم اكنون در اكثريت شوراها شاهد چندپارگی هستيم كه عملاً هر گونه تصميم گيري را با چالش و ناپايداري مواجه می سازد و عليرغم اينكه سطح دانش و مدرك! نسبت به ادوار گذشته ارتقا يافته اما هنوز پاشنه" در" روي اختلاف و تك محوري مي چرخد. چون برخی از اعضای شورا بدون تمرین دموکراسی و کار گروهی وارد عرصه حساس تصمیم گیری شدند. البته این موضوع فقط مختص شورای اسلامی شهر یا روستا نیست بلکه عموم نهادهای مدنی ایران را در برمی گیرد. چه آنکه حال سایرتشکل ها و اصناف بهتراز نهاد شورا نیست!.

شوراها هم اكنون با حجم عظيمي از مطالبات فردي مواجه هستند كه نمي توانند بدليل محدویت هاي قانوني پاسخگوی شهروندان باشند و همين مسئله از لحاظ روحي و رفتاري برايآنها دردسر ايجاد كرده است. آنها از يك سو برخاسته از مطالبات فردي شهروندان هستند و از سوي ديگر بدليل كمبود منابع يا محدوديت قانوني امكان تامين درخواست راي دهندگان را ندارند و همین مسئله بر بروز رقابت های ناسالم دامن زده است .

شورا ها بدون وجوداحزاب كارايي نخواهند داشت.فقدان نظام حزبي باعث گرديده از سر روستايي خیلی ها تمنای حضور در شوراي شهر بنمايد و با تلاش گسترده بشوند عضو شورا تا جائیکه در بعضی از شهرها  روستائيان بر شهرنشينان چيره شدند و شدند شورای روستائیان شهر!.

اگر چه تلاش نمايندگان مجلس يا برخي از گروه هاي سياسي براي نفوذ در شوراها يك انسجام حداقلي را در بين آنها بوجود آورد اما اين اتحاد همواره شكننده و ناپايدار بوده است.

دخالت بيش از اندازه شوراها در امور جاري شهر ها سطح آنها را به شوراي شهرداری تقلیل داده و عملاً اين نماد ناظر، سياستگذار و برنامه ريز را به واحد اجرايي بدل كرده است.

وبا این وصف در شهرها مدیریت شهری جاي يك شهردار چند شهردار را تجربه مي كند. مدل ايراني دموكراسي بي شباهت با ترشي هفت و بيجار نيست مدلي كه جامعه در حال گذار مامجبور به تحمل آن است.

حال اگراعضاي شوراها به منافع حداكثري شهروندان توجه نكنند یا با مبانی وکارکرد ذاتی آن بی تفاوت باشندبه بزرگترين رقيب و مزاحم دموكراسي بدل خواهند شد و كارآيي نهادهاي مدني را با شكست مواجه مي سازند.

روزمره گی، مناسبت گرايي، سطحي نگري، سياسي كاري، جزئي نگري از آسيب هاي مهمي شوراهای غیر حزبی است. در صورتی که  اهتمام  به تدوين طرح های جامع و برنامه توسعه استراتژيك شهري  با مشاركت نخبگان ، الزام به برنامه محوري و آبادانی بیشترمطالبات جدي شهروندان است.ایرج نیازآذری

 

 

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم شهریور 1393ساعت 11:16  توسط ایرج نیازآذری | 

شان نزول مناسبت ها یی که در تقویم ملی ثبت و ضبط می گردندتابع وقایعی است که حول آن موضوع اتفاق می افتد . بسته به نوع موضوع از حیث سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی و صنفی  سالروز مناسبتی خاص در کشور گرامی داشته می شود. مناسبت ها با تولد ، فوت و شهادت مشاهیر و بزرگان  یا رویدادی تاریخی  مورد توجه قرارمی گیرند. اما وقتی خونی ریخته  شد تا روزی  تاریخ سازباشد ودر تقویم کشورنقش ببندد به سادگی نمی توان از اهمیت آن گذ شت.واز این حیث مناسبت هفته دولت در جمهوری اسلامی با شهادت رییس جهمور ونخست وزیر مکتبی شهیدان رجایی و باهنر از اهمیت و جایگاه ویژه ای پیدا کرد. این اهمیت هم بخاطر دولتمران شهید وشهیر ایرانی است و هم بلحاط فاجعه تاریخی در انفجار دفتر نخست وزیری توسط  تروریسم ورادیکالیزم افراطی ضد انقلاب اسلامی بیش از سایر مناسبت ها  مورد توجه واقع شده است.

ازسویی دیگر ویژگی های شخصی ،سیاسی  و مبارزاتی این  دو شهیدبزرگوار در دفتر تحولات جمهوری اسلامی بازتاب گسترده ای داشته و دارد. چه آنکه نسبت دولت های بعدی با مشی دولت شهید رجایی مورد مطالعه تطبیقی صاحب نظران و بازیگران  عرصه سیاست ورزی بوده است.

دولت به عنوان نماد قوه مجریه  در جمهوری اسلامی بدان دلیل مهم و با اهمیت است که میزان و نماد مردمسالاری و به عبارتی مظهر جمهوریت نظام اسلامی می باشد و همین نماد است که مطالبات و نیاز های مختلف جامعه را در خود جمع کرده است. نیازهایی که مفادقانون اساسی را تشکیل داده و موضوع حقوق اساسی می باشد لذا مهمتر از مناسبت تقویمی ماهیت و چیستی نهاد دولت است .

لذا کارآمدی نظام سیاسی در کشور به کارایی و توانمندی دولت ها در اجرای قانون اساسی و تامین نظر مردم بر می گردد. هرچند دولت برای ایفای رسالت خود به همکاری و هماهنگی  سایر قوا احتیاج دارد و تعارضات حقوقی اختیارات رییس جمهورو مسولیت پارلمان روند اجرای منویات قانون اساسی را با مشکلاتی همراه ساخته اما از نظر مردم عمده امور و پاسخگویی به نیازها متوجه دستگاه های اجرایی و قوه مجریه می باشد.

سنجش و ارزیابی دولت ها در اجرای  وظایف قانونی و جلب رضایت مردم همواره موضوع مهم محافل سیاسی و رسانه ای می باشد و هفته دولت زمان تخصصی بررسی این موضوع می باشد. ارزیابی  درست و واقع بینانه  در صورتی  اتفاق می افتد  که  همراه با اطلاع رسانی مستمر وکارشناسانه  باشد چرا که اگر دولت  رسانه قوی نداشته باشد تضعیف میشود.

هفته دولت امسال از جهات مختلفی در تاریخ تحولات سیاسی ایران حائز اهمیت می باشد . ازیک منظر بخاطر اولین سال استقرار دولت دکترروحانی و یکسالگی گفتمان اعتدال در عرصه کشورداری  و از سویی تاثیر ادبیات این گفتمان بر دیپلماسی بین المللی  حائر رصد و سنجش است.

دولت دکتر روحانی کابینه تدبیر و امید است  و مردم انتظار دارند کارگزاران دولت با ادبیات علمی و شاخص های کمی وکیفی تفاوت اجرای وظایف دولت اعتدال را با دولت های پیشین ترسیم نمایند. و چون این قلم  تمرکزش به استان مازندران است از دولتمردان مازنی انتظار دارد در مستندسازی فعالیت های دولت در مازندران از سیاست ها ، برنامه ها، موانع و اقدامات با مردمی که بیشترین رای را به شیخ دیپلمات داده اند افکارعمومی را آگاه سازند. اطلاع رسانی  اقناعی و مستدل با عث  اعتماد سازی و جلب رضایت افکارعمومی برای  اجرای سیاست های دولت و جلب مشارکت مردم می شود.

در پایان این قلم می خواهم از اهل فضل و اندیشه پیرامون  ماهیت  شرعی ، حقوقی  وسیاسی" استمرارحق الناس یودن رای مردم" و نحوه مواجه ارکان مختلف حکومت با ان  و رابطه بین مردم و رییس جمهور منتخب طبق این  رای  و تعهدات فی مابین پرسشی داشته باشم و امید وارم با مشارکت پژوهشگران  محاجه عالمانه ای  در این خصوص شکل بگیرد. ایرج نیازآذری

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم شهریور 1393ساعت 11:35  توسط ایرج نیازآذری | 

دیباچه : در اوج هیجان ناشی از برنامه مناسبتی  17مرداد روز خبرنگار درتالار اجتماعات بانک ملی بابلسر استاندار محترم مازندران از اصحاب رسانه خواست  تا روی این پرسش تمرکز نمایند که چگونه می توانیم  استانی توسعه یافته باشیم ؟ پرسشی که ذهن اصحاب رسانه استان را درگیر نموده و انشااالله شاهد انعکاس پاسخ های مستدل اهالی قلم در این زمینه خواهیم بود. چه آنکه پرسش استاندار خود فصل جدیدی را درجهت گیری رسانه های استان به سوی کار فکری وتلاش میدانی بدنبال خواهد داشت.

اما استاندار مازندران دوهفته بعداز برنامه ارزشمند روزخبرنگار سفردیگری به شهرستان مهم و استراتژیک بابلسر خواهد داشت و اینبار با دانشگاهیان استان مازندران دیدار خواهد داشت.دیداری که عصر اول شهریورهمزمان با روز بزرگداشت حکیم ، پزشک و فیلسوف شهیر ایرانی  جناب بوعلی سینا مقارن خواهد بود. واین تقارن معنادارو همزمانی با سالروز شهادت امام علم و منطق حضرت امام جعفرصادق علیه السلام خود مبین اهمیت این سفر و دیدار و بلندی جایگاه و منزلت جامعه علم و عالم  است.

نخست: نزدیکی زمان برگزاری این دو دیدارآنهم درآستانه هفته دولت و اولین سال استقرار دولت تدبیر و امید  پاسخ به پرسش مرد سپید موی استان مازندران را آسان تر و کارشناسی  می سازدو این که جناب استاندار: راه توسعه استان مازندران از دالان دانشگاه  و نهادهای علمی می گذرد!. چرا که  منابع انسانی و دانش با ارزش ترین دارایی هر ملت و جامعه است و خوشبختانه این سرمایه غنی در تخصص های مختف در دسترس شماست.

دوم : کارکرد دانشگاه ایجاب می کند اولا دانشگاهیان بدنبال نقش آفرینی بیشتری در عرصه تحولات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی استان مازندران باشند و در طیف دیگر دستگاه های اجرایی نسبت به  ارجاع مسائل و مشکلات خود دانشگاه را مخاطب قرار دهند. و دانشگاه در کنار فعالیت های آموزشی  بصورت کلینیکی مسائل و مشکلات استان را رصد ، پالایش وسپس درمان نمایند.چنان که پزشکی کردن مسائل اجتماعی یکی از عناوین مقالات سمینار بررسی مسائل اجتماعی مازندران در دانشکده علوم اجتماعی و انسانی بوده است.

سوم : وقتی سخن از نقش آفرینی دانشگاه در عرصه تحولات استان می شود توجه به مدیریت دانش بنیان و کاربست مطالعات و یافته های پژوهشی دانشگاهیان مد نظر است.نه اینکه دانشگاه بخواهد در امور اجرایی استان دخالت نماید یا دستگاه های اجرایی  بیایند جای دانشگاهیان قرار گیرند.- البته تعارض نقش ها و ماموریت ها در سالهای اخیر پیشامدناگوارکشورمان بود- ماموریت و رسالت نهاد دانشگاه  به عنوان مرکز پویش و پایش تحولات علمی و نهاد دولت به عنوان مجری و تامین کننده نیازهای جامعه طبق قانون تعریف شده است.چه آنکه دستگا ه های اجرایی طبق مجموعه ای از ضوابط و مقررات عمل می کنند و در دانشگاه در گام اول روی مبانی نظری پدیده ها بحث می شوداما دانشگاه درکنار تربیت نیروی متخصص و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز کشور همواره بدنبال پاسخ دادن به سایر نیاز ها و مسائل جامعه  بوده و باید باشد. دانشگاه این دسته از مسائل را در قالب طرح های تحقیاتی و مطالعات میدانی ، رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تالیف کتب  و برگزاری همایش های علمی پاسخ می دهد.

چهارم : سفر استاندارو معاونان ایشان  با همراهی برخی مدیران اجرایی  استان به دانشگاه  که همراه با نشست روسای دانشگاه های مازندران خواهد بود سازوکارهای مشارکت دانشگاهیان  در روند تحولات استانی دراجابت به در خواست و تاکید رییس جمهوری اندیشمند را مورد بررسی قرار خواهد داد.سفری که می تواند روندها و رویکرد توسعه استان مازندران رانیز تحت تاثیرخود قرار دهد.

پنجم : اگرچه امروزه  معدل سطح معلومات ودانش کارگزاران دولت بالاست و این ها دانش آموختگان و پرورش یافتگان دانشگاه می باشند اما تحولات سریع و کم نظیر در جهان کنونی و رشد لحظه ای مسائل و نیازها لزوم بروزشدن  هردو نهاد دولت و دانشگاه و تحکیم تعامل دوسویه  را دو چندان می نماید. در این میان رسالت دانشگاه به مراتب سنگین تر و عمیق تر است.البته دانشگاه های استان و به ویژه دانشگاه مازندران  برای ایفای این رسالت به حمایت  گسترده و توجه همه جانبه مسوولان استان به خصوص شخص استاندار دانشگاهی احتیاج مبرم دارند.

ششم :  متاسقانه برخی مشکلات و تنگناهای اعتباری ،کمبود فضای آموزشی و کمک آموزشی ،رفاهی و آزمایشگاهی کاهنده توان و توجه  مدیران دانشگاه در پرداختن به وظایف  اصلی و محوری دانشگاهیان در بخش آموزش و پژوهش شده و جا دارد مدیریت ارشد استان کمک به حل مطالبات و مشکلات دانشگاه مازندران را در اولویت خویش لحاظ نمایند.

هفتم : سخن حکیمانه مقام معظم رهبری مبنی بر" علم محوری به عنوان گفتمان مسلط جامعه " خود تاکیدی بر اهمیت و نقش تصمیمات دانش بنیان در پیشرفت جامعه می باشد. ونقش بی بدیل دانشگاهیان در تعمیق این گفتمان در جامعه  برکسی پوشیده نیست. هچنین تاکید بر آزادفکری و آزاد اندیشی وبرگزاری کرسی های آزاد علمی مستلزم حمایت نهاد سیاسی استان از مدیریت دانشگاه هاست. چراکه دانشگاهیان  از نقش آفرینان و خالقان حماسه 24 خردادمی باشند. حماسه ای که توجه  به غیرامنیتی کردن دانشگاه ها و فراهم شدن فضای باز سیاسی برای تشکل های دانشجویی  را در صدر مطالبات خود قرارداد.

هشتم : این قلم با اتکابه منویات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و رویکرد علم محورانه ریاست محترم جمهوری پاسخ  پرسش استاندارفرهیخته در روز خبرنگاردر چگونگی توسعه استان مازندران را در توجه همه جانبه نهاد دولت به نهادعلم و دانشگاه می داند ومضاف براین شعار"بدون پژوهش و مطالعه تصمیم گیری نکنیم" ویا "پژوهش پیشران اقتصاد دانش بنیان"، تبدیل دانش به تکنولوژی و راه اندازی نهاد واسط بین دانشگاه و دولت در قالب" ایجاد مرکز راهبردی مطالعات مسا ئل استان " از دیگر کلید واژه های پاسخ  کنشگران توسعه معطوف به پرسش استاندار مازندران است.

نهم : ارتباط "دانشگاه با  صنعت "و تعامل " حوزه و دانشگاه " از دیگر موضوعات مهم کشور  و متناسب با اهداف و محتوای شعار سال "اقتصاد و فرهنگ "می باشد. موضوعی که از جهات مختلف  به سیا ستگذاری،  باز اندیشی و باز مهندسی  روشی و ساختاری نیاز دارد تا با هم افزایی دو گانه صنعت – دانشگاه و حوزه – دانشگاه مسائل اقتصادی و فرهنگی  کشور به غنای علمی و فرهنگی بیشتری دست یابد.  بسط اهمیت این دو موضوع که از مسائل مهم گفتمانی  کشور است  مجال و فرصت مغتنم می طلبد و البته جا دارد موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت  در شرایط اقتصاد مقاومتی و صورت بندی های اخیر بازیگران بین المللی و تحولات منطقه ای  توسط دولت  و هیا ت رییسه استان بیش از پیش رصد و اهتمام شود.

دهم و آخر:  تقارن  این سفر و نشست با سالروز شهادت حضرت امام جعفرصادق علیه السلام که امام خمینی رحمت الله در وصیت نامه الهی وسیاسی خویش فرمودند. ما مفتخریم که مذهب ما «جعفری» است که فقه ما که دریای بی‌پایان است، یکی از آثار اوست ؛" لزوم شا گرد پروری" به عنوان یکی دیگراز منویات مقام معظم رهبری رادر شاگردی درس های مکتب جعفری شایسته اهتمام بایسته دانشگاهیان در "سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی "می دانم. وبه رسم ادب لازم است به ساحت قدوسی آن امام همام ادای احترام نمائیم و مراتب تعزیت و تسلیت  خالصانه خود و جامعه دانشگاهی را محضر حضرت ولی عصر عجج الله تعالی فرجه  الشریف عرضه  بداریم. و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِين.

ایرج نیازآذری؛ روزنامه نگار و مشاوراجرایی ، رسانه ها و ارتباطات رییس دانشگاه مازندران

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393ساعت 16:4  توسط ایرج نیازآذری | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
متن
در برگیرنده یاداشت ها، متون و مطالب متنوعی درباره مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مازندران با رویکردی اعتدالی و برای آگاهی بخش به جامعه می باشد.
امیدوارم با نظرات و پیشنهادات خود وبلاگ را در بزرگراه اطلاع رسانی یاری فرمائید.«ایرج نیازآذری»

پیوندهای روزانه
سلام مازندران
یاوران نماز
دکتر نیاز
سایت شخصی حسین نیازآذری
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
آذر 1393
آبان 1393
مهر 1393
شهریور 1393
مرداد 1393
تیر 1393
خرداد 1393
اردیبهشت 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
دی 1392
آذر 1392
آبان 1392
مهر 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهریور 1391
مرداد 1391
تیر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
دی 1390
آذر 1390
آرشيو
آرشیو موضوعی
میلاد نور
به یاد پدری آسمانی
قانون مداری مصداق بارز ولایتمداری است
نیاز ملت آمد
انتخابات بین المللی ، رییس جمهور بین المللی می خوا
حداکثرسازی منافع استان از طریق مشارکت سازنده و همک
برای مادرم ، مادر شهید
همواره باشماهستم
پیروی از حضرت فاطمه مهمتر است یابرگزاری مراسم برا
مهترین کار سال 92
قلم آخر91
نوروز ،فرصتی برای همدلی
یادمان مرد نکونام
تلاش مجمع نمایندگان مازندران برای همگرایی
پیام تقدیر و تشکر بیت شهیدان نیازآذری
دعوت مجمع نمایندگان مازندران به شرکت گسترده و منسج
زیست مومنانه
مجالس ترحیم ابوشهید ین حاج آقا بزرگ نیازآذری
همه از اویم و به او باز می گردیم ...
نماینده بابل خواستار ارتباط مستمر دستگاه های اجرای
رسول مهربانی و رحمت
یا لثارات الحسین
هم پیمایی مطبوعاتی عامل تقویت اقتصاد رسانه ها
مازندران شورای روابط خارجی می خواهد
یلدا
خانه مطبوعات مازندران درگام جدید
یک انتخاب،دو جریان/در خانه مطبوعات چه نفعی وجود دا
تشکل صنفی مطبوعات در آستانه آزمونی جدید
"خود انتقادی صنفی" ، تضمین کننده مسیر درست آینده
آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها د
اتاق فکر استان مازندران کجاست، ضرورت تاسیس دفتر
آذرماه وجنبش دانشجویی
فرصت ها و ظرفیت های معنوی اجتماع یکپارچه سوگوارا
مسوولیت ها و ظرفیت نمایندگان مازندران در مجلس شورا
نسبت بسیج و عاشور ا، مبانی و رهیافت ها
سفر بی تشریفات رئیس جمهور به بابل قابل تقدیر است
شکر خدا حاجی به محرم رسید!
ضرورت برگزاری نشست های تعاملی و انتقادی بین مسوولا
ماه خون
بنابه دعوت نماینده بابل وزیر جهادکشاورزی به مازندر
کم لطفی رسانه گروهی مازندران به وارش
معلمان، دانش آموزان وکارکنان آموزش و پرورش شهرستا
دفاع مقدس حماسه ای هویت ساز
همسنگر
از داوطلبان عضویت در شوراهای شهرآزمون ورودی بگیرید
* از تضعیف مسجد چه کسی سود می برد
* یادمان شهید رمضان نیازآذری
* ساحت مقدس رسانه و اندیشه را آلوده نکنیم
* پرونده ای برای انتخابات ریاست جمهوری
چرا در اجرای آیین نامه ابلاغی وزیر علوم مقاومت
باز خوانی دغدغه های صنفی و معیشتی کارمندان دولت
فلسطین آزاد خواهد شد
استانداری مازندران مشاوریا مدیر امور مجلس انتخاب ن
طرح تحقیق و تفحص از استانداری مازندران آری یا خیر؟
عارضه یابی پیامک های ضد دینی
حاجی آغامار، مادری بزرگ و همسری وفادار
روز شوق آفرین اصحاب رسانه در محمود آباد
هفده مرداد و دغدغه های خبرنگاران
شهرمن بابل ، شهر علم و تلاش
مولود رمضان
توفیقات فردی نخبگان و قهرمانان ملی را مصادره به مط
پیوندها
پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
شمال امروز
مازندنومه
دریانیوز
اصولگرا
استانداری مازندران
فارس
فارس مازندران
ایرنا
ایرنا مازندران
انگیزه
مهر
ایلنا
ایسنا
شمال پرس
صنایع نیوز
دولت
شمال فردا
شمال نیوز
شمالنا
سجرو
حسین طالب نژاد
بابل نیوز
صدای شمال
قلم نواز
رزمندگان اسلام
جهان ما
انجمن مداحان شهرستان بابل
غلط انداز
پسر شرقی
راه مدرس
ایرانی لینک
مونکارشو
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

آمار سایت